1.     Групите за участие в дейности по проект BG05M20P001-2-11-0001“Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, ръководители и брой часове за учебната 2019/2020 година както следва:

НП „Иновации в действие“

НАЧАЛО НА ИНОВАТИВНО ПАРТНЬОРСТВО ПОСТАВИ СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ДРЪСТЪР“

 Спортно училище „Дръстър“ – Силистра работи по Националната програма „Иновации в действие“ на Министерството на образованието и науката, чрез която се стимулира изграждане на връзки, обмен и мрежи от иновативни училища, както и с останалите училища в страната, които имат готовност да създават и прилагат иновации и реализиране на мобилност и обмен на добри практики.

Проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорт на учениците от Спортно училище „Дръстър” - Силистра за 2019 г. по реда на ПМС №129 от 11.07.2000 г. на Министерски съвет.

Национална програма „Без свободен час“

 

План за квалификационна дейност 2019-2020 г. 
План за квалификационна дейност 2018-2019 г.

Подкатегории