Обществен съвет

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

  ПОКАНИ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Покана за свикване на заседание на Обществения съвет на 10.12.2019 год.

Покана до родителите за свикване на общо събрание на Обществения съвет на 10.12.2019 год.

   ОТЧЕТИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

 Отчет на ОС за учебната 2018-2019 година

Отчет на ОС за учебната 2017-2018 година

Отчет на ОС за учебната 2016-2017 година

 ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 Протокол №4 / 27.08.2020 г.

  Протокол №1/10.12.2019 г. 

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ, МАНДАТ ОТ 12.12.2016 г. ДО 12.12.2019 г.

 Протокол №2/13.03.2017 г.

Протокол №1/13.12.2016 г.

 ПИСМА, ПОКАНИ И ПРОТОКОЛИ ОТ ЕТАПИТЕ ПО СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Покана до родителите за провеждане на родителски срещи по класове.

Протоколи от проведените родителски срещи по класове.

Покана до родителите за провеждане на събрание на родителите.

Писма до родителите, които ще участват в събранието на родителите.

Протокол от проведеното събрание на родителите.

ЗАПОВЕДИ ЗА СЪЗДАВАНЕ И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Заповед за определяне на броя на членовете на Обществения съвет към ОСУ "Дръстър" - Силистра.

1Заповед за поименно определяне на членовете на Обществения съвет към ОСУ "Дръстър" - Силистра.

Заповед за определяне на длъжностно лице, за административно и техническо подпомагане на Обществения съвет.

Заповед за определяне на място за съхранение на кореспонденцията и документите на Обществения съвет.

 

  • Popular
  • Comments
  • Tag
: