2018
2017
2016
2015 2014
2013 2012
2011 2010

ДЕСЕТТЕ СПОРТИСТА

Прием на ученици за учебната 2019/2020 година 

 

 

Държавен план-прием на ученици в Спортно училище „Дръстър“

 

за учебната 2019/2020 година

Вид спорт/професия и специалност само за VIII клас

Брой места по вид спорт/професия и специалност само за VIII клас

Общ брой места по вид спорт/професия и специалност само за VIII клас-професия помощник-треньор

V клас

VI клас

VII клас

VIII клас

Плуване

3

 

 

 

3

Борба свободен стил

3

 

 

 

3

Джудо

3

 

 

 

3

Самбо

3

 

 

 

3

Спортна стрелба

3

 

 

 

3

Футбол

5

 

 

 

5

Баскетбол

6

 

 

 

6

Карате

3

 

 

 

3

Общ брой ученици

29

 

 

 

29

Брой паралелки

1

 

 

 

1

 

                    Свободни места към 08.04.2019 г.

V клас- 5                          VIII клас-0              

VI клас- 3                        IX клас -11                     

VII клас-7                        X клас - 7

 

Необходими документи за кандидатстване:

 

1. Заявление по образец на училището;

2. Копие на ученическа книжка;

3. Акт за раждане (за сверяване);

4. Медицинско свидетелство със заключение, че съответния спорт не е противопоказен за здравословното състояние на ученика, издадено от личния лекар;

5. Застрахователна полица "Злополука" за дните на изпита по вида спорт.

При записване на приетите ученици се представя оригинал на удостоверение за завършен начален етап или удостоверение за завършен клас. 

 

Училището предлага професионално обучение за учениците след завършено основно образование:

Професия "Помощник-треньор"

Специалност "Спорт" 


Учебният план дава възможност за придобиване на трета степен на професионална квалификация със срок на обучение 4 години и получаване на свидетелство за професионална квалификация.

 Дипломата за завършено средно образование и свидетелството за професионална квалификация се издават независимо един от друг. 

 Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Помощник-треньор", могат да продължат обучението си за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по професиите от направление "Спорт" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение: Инструктор по фитнес, Спортен масаж, Треньор по вид спорт и др.

  

2. Прием за попълване на свободните места в  VI,VII,VIII,IX,X и XI клас по следните видове спортове: борба - свободен стил, джудо, лека атлетика, самбо, спортна стрелба и футбол. 

 

 Учениците се приемат след полагане на приемен изпит, който се провежда в два последователни дни в два етапа и включва тестове за проверка на способностите им по съответния вид спорт

 

 

 Срокове за:

I тур

II тур

Подаване на документи

до 20.06.2019 г.

9-15.08.2019 г.

Приемни изпити:

-плуване

 

24-25.06.2019 г.

 

21-22.08.2019 г.

-футбол

24-25.06.2019 г.

21-22.08.2019 г.

-спортна стрелба

24-25.06.2019 г.

21-22.08.2019 г.

-джудо, самбо

24-25.06.2019 г.

21-22.08.2019 г.

-борба-свободен стил

24-25.06.2019 г.

21-22.08.2019 г.

-лека атлетика

24-25.06.2019 г.

21-22.08.2019 г.

Записване на приетите ученици

 до 10.07.2019 г.

до 27.08.2019 г.

 

  

Начален час на провеждане на приемните изпити: 9,00 ч. 

Място на провеждане: Спортно училище "Дръстър", ул. Черно море №10  

 

: