Проекти

проект BG05M20P001-2-11-0001“Подкрепа за успех“

1.     Групите за участие в дейности по проект BG05M20P001-2-11-0001“Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, ръководители и брой часове за учебната 2019/2020 година както следва:

Прочети още: проект BG05M20P001-2-11-0001“Подкрепа за успех“

НП „Иновации в действие“ - Начало на иновативно партньорство

НП „Иновации в действие“

НАЧАЛО НА ИНОВАТИВНО ПАРТНЬОРСТВО ПОСТАВИ СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ДРЪСТЪР“

 Спортно училище „Дръстър“ – Силистра работи по Националната програма „Иновации в действие“ на Министерството на образованието и науката, чрез която се стимулира изграждане на връзки, обмен и мрежи от иновативни училища, както и с останалите училища в страната, които имат готовност да създават и прилагат иновации и реализиране на мобилност и обмен на добри практики.

Прочети още: НП „Иновации в действие“ - Начало на иновативно партньорство

„Образование за утрешния ден“

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

ВХОД

https://oud.mon.bg/

 
Проект  BG05M2OP001-2.012-0001 " Образование за утрешния ден".
 
2 групи с  по 15 ученици с ръководители Лилянка Кирилова Недева и инж. Иван Петров Касчийски

 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Образование за утрешния ден“
Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 • София 1000
  бул. "Княз Дондуков" 2A

ПМС №129 от 11.07.2000 г. на Министерски съвет.

Проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорт на учениците от Спортно училище „Дръстър” - Силистра за 2019 г. по реда на ПМС №129 от 11.07.2000 г. на Министерски съвет.

Национална програма „Без свободен час“

Национална програма „Без свободен час“

 

План за квалификационна дейност

План за квалификационна дейност 2019-2020 г. 
План за квалификационна дейност 2018-2019 г.

Проект "Твоят час"

 

 

 

 

 

 

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“

Прочети още: Проект "Твоят час"

Проект към Община Силистра „Младите за Силистра“-2019

Проект към Община Силистра „Младите за Силистра“-2019

НП “Иновации в действие“

Националната програма “Иновации в действие“, Модул 2 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации“

НП “Подкрепа за успех“


Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020:

Прочети още: НП “Подкрепа за успех“

НП "На училище без отсъствие"

 Национална програма "на училище без отсъствие", мярката "Без свободен час"

 Училищна програма за провеждане на часовете, които не се водят от учители специалисти.

Процедури при заместване на отсъстващи учители по мярката "Без свободен час", НП "На училище без отсъствие".

НП "С грижа за всеки ученик - Модул 2"

 Национална програма «С грижа за всеки ученик», Модул 2 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“;

 

 

НП "С грижа за всеки ученик"

Национална програма "С грижа за всеки ученик"

модул 2 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“;

 

 

Проект "Успяваме заедно в различието си"

ПРОЕКТ "УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО В РАЗЛИЧИЕТО СИ" 

 

Прочети още: Проект "Успяваме заедно в различието си"

"Ученически практики"

 

 • Схемата „Ученически и студентски практики” (BG051PO001-3.3.07) стартира на 18 януари 2012 г. Финансирана е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

  Настоящата схема е разделена на два проекта:

  Компонент 1 – BG051PO001-3.3.07-0001 ,,Ученически практики”;
  Компонент 2 – BG051PO001-3.3.07-0002 ,,Студентски практики”. Проектите съответстват на стратегическата цел на Оперативната програма подобряване качеството на живот на хората в България чрез усъвършенстване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване. Вписват се в целите на приоритетната ос 3 „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието”, като допълва и разширява действието на сега съществуващите в Република България политики за ученически и студентски практики.

  Проектът "Ученически практики" има за цел постигане подобряването на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на ПОО в национален мащаб чрез:

  1. Повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда.
  2. Активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии.
  3. Подобряване връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда.
  1. Повишаване мобилността на гражданите и улесняване на комуникацията между работодатели и кандидати за работа и обучаващи институции.
  2. Улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на ПОО.
  3. Повишаване на квалификацията на обучаващите от системата на ПОО със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство с работодателите-партньори.

  Общинско спортно училище "Дръстър", гр. Силистра през учебната 2014/2015 г.  участва в проекта "Ученически практики" с 18ученици от IX и X  клас обучаващи се по професиите "Помощник-треньор", специалност "Спорт", спортове: борба-свободен стил, плуване, спортна стрелба, лека атлетика, джудо и футбол и "Организатор на спортни прояви и първенства". Партньори на училището за провеждането на практика са спортните клубове на територията на Община Силистра: СНЦ ФК " Раковски-2005", СК "Снайпер-92", ЛСК "Олимп-97", СК "Добруджански юнак-96" , Плувен клуб "Доростол" и ССККЕ "Багаин". Практиката е с продължителност 240 ч. и се провежда в реална работна среда на спортните бази на клубовете-партньори на училището по проекта.

  Екип по проекта при ОСУ "Дръстър":

  1. Функционален експерт организатор ученически практики: Петър Цветков, директор

  2. Консултант за избор на практика: Галя Илиева, пом.-директор, учебна дейност

  3. Наблюдаващи учители:

  3.1. Ивайло Желязков, учител теоретично обучение

  3.2. Мирослав Върбанов, учител спортна подготовка

  3.3. Стефан Стефанов,  учител спортна подготовка

  3.4. Христо Бончев, учител спортна подготовка

  3.5. Теменужка Петрова, младши учител, теоретично обучение

  4.Наставници:

  4.1. Лидия Костадинова, ЛСК "Олимп-97", гр. Силистра

  4.2. Цветан Цвятков, ССКЕ "Багаин", гр. Силистра

  4.3. Кольо Колев, СНЦ ФК "Раковски-2005", гр. Силистра

  4.4. Иван Касчийски, СК "Снайпер-92", гр. Силистра

  4.5. Любомир Николов, СК "Добруджански юнак - 96", гр. Силистра

  4.6. Пенчо Великов, Плувен клуб "Доростол"

   Снимки от ученическите практики 

  За повече информация посетете сайта на проекта

Проект "Успех"

 С началото на втория учебен срок на учебната 2011/2012 година, започва изпълнението на най - мащабния проект по схемата „Да направим училището привлекателно за младите хора", BG 051РО001 – 4.2.05 , реализирана по ОП РЧР. Проектът е наречен "Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти" УСПЕХ и е насочен към всички държавни и общински училища у нас, включително и Общинско спортно училище "Дръстър", гр. Силистра. Бенефициент по проекта е Министерството на образованието, младежта и науката, а самите училища трябваше да кандидатстват по определен ред, за да включат учениците и учителите в различни извънкласни дейности, които ще се финансират чрез проекта. Периодът на изпълнението му - настоящата учебна година и следващите 2 учебни години.

Прочети още: Проект "Успех"

Проект "„Организиране на мероприятия за подготовка и обучение на населението за реакция при наводнения и последващи кризи”"

Проект „Консорциум „ДИКОН – БЧК“ „Организиране на мероприятия за подготовка и обучение на населението за реакция при наводнения и последващи кризи”

: