ПРОЕКТИ архив

НП “Подкрепа за успех“ 2019


Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020:

Прочети още: НП “Подкрепа за успех“ 2019

Проект към Община Силистра „Младите за Силистра“-2019

Проект към Община Силистра „Младите за Силистра“-2019

Проект "Твоят час"

 

 

 

 

 

 

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“

Прочети още: Проект "Твоят час"

НП “Иновации в действие“

Националната програма “Иновации в действие“, Модул 2 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации“

НП "На училище без отсъствие"

 Национална програма "на училище без отсъствие", мярката "Без свободен час"

 Училищна програма за провеждане на часовете, които не се водят от учители специалисти.

Процедури при заместване на отсъстващи учители по мярката "Без свободен час", НП "На училище без отсъствие".

НП "С грижа за всеки ученик - Модул 2"

 Национална програма «С грижа за всеки ученик», Модул 2 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“;

 

 

НП "С грижа за всеки ученик"

Национална програма "С грижа за всеки ученик"

модул 2 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“;

 

 

Проект "„Организиране на мероприятия за подготовка и обучение на населението за реакция при наводнения и последващи кризи”"

Проект „Консорциум „ДИКОН – БЧК“ „Организиране на мероприятия за подготовка и обучение на населението за реакция при наводнения и последващи кризи”

Проект "Успех" 2011-2012

 С началото на втория учебен срок на учебната 2011/2012 година, започва изпълнението на най - мащабния проект по схемата „Да направим училището привлекателно за младите хора", BG 051РО001 – 4.2.05 , реализирана по ОП РЧР. Проектът е наречен "Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти" УСПЕХ и е насочен към всички държавни и общински училища у нас, включително и Общинско спортно училище "Дръстър", гр. Силистра. Бенефициент по проекта е Министерството на образованието, младежта и науката, а самите училища трябваше да кандидатстват по определен ред, за да включат учениците и учителите в различни извънкласни дейности, които ще се финансират чрез проекта. Периодът на изпълнението му - настоящата учебна година и следващите 2 учебни години.

Прочети още: Проект "Успех" 2011-2012

  • Popular
  • Comments
  • Tag
: