СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СНЦ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СУ ДРЪСТЪР“, ГР. СИЛИСТРА

ПPOTОКОЛ от общо събрание 06,06, 2017 год.

УСТАВ на СНЦ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СУ ДРЪСТЪР“, ГР. СИЛИСТРА

ПРАВИЛА И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ НА

СНЦ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СУ ДРЪСТЪР“, ГР. СИЛИСТРА

 

ОСНОВАВАНЕ

С решение № 149 от 27 ноември 2010 година на Окръжен съд - Силистра е учредено Училищно настоятелство към ОСУ "Дръстър".

Управителен съвет на Училищното настоятелство:

Председател: Петко Драганов Добрев

Членове: Йордан Кулев, Мая Хараланова, Иван Занов, Шариф Фахри

 

: