Графици, седмична програма

Седмична програма за II срок на учебната 2017/2018 година.

Дневен режим за целодневната форма на организация за втория учебен срок на  учебната 2017/2018 година

График за провеждане на класни и контролни работи за II срок на учебната 2017/2018 година

График за провеждане на консултации от учителите за II срок на учебната 2017/2018 година

График за провеждане на допълнителния час на класа за консултиране на ученици и родители през II срок на учебната 2017/2018 година

График за приемно време за IIсрок на учебната 2017/2018 година

График за провеждане на занятията по спортна подготовка за II срок на учебната 2017/2018 година.

График за провеждане на март-април изпитна сесия за определяне на годишни оценки на учениците в самостоятелна форма на обучение

 

 

Седмична програма за I срок на учебната 2017/2018 година.

График за провеждане на консултации от учителите за I срок на учебната 2017/2018 година.

График за приемно време за I срок на учебната 2017/2018 година

График за провеждане на класни и контролни работи за I срок на учебната 2017/2018 година

Дневен режим за целодневната форма на организация за учебната 2017/2018 година

Седмична програма за II срок на учебната 2016/2017 година.

График за провеждане на класни и контролни работи за II срок на учебната 2016/2017 година

График за провеждане на консултации от учителите за II срок на учебната 2016/2017 година.

График за провеждане на занятията по спортна подготовка за II срок на учебната 2016/2017 година.

Заповед за провеждане на допълнителния час на класа за консултиране на родители и ученици през II срок на учебната 2016/2017 година.

Седмична програма за I срок на учебната 2016/2017 година.

Дневен режим на училището за учебната 2016/2017 година 

График за провеждане на консултации от учителите за I срок на учебната 2016/2017 година.

График за провеждане на класни и контролни работи през I срок на учебната 2016/2017 година.

График за провеждане на занятията по спортна подготовка за I срок на учебната 2016/2017 година.

Заповед за провеждане на допълнителния час на класа  за консултиране на родители и ученици през I срок на учебната 2016/2017 година.

 

 

 

 

 

: