Рейтинг

АРХИВ

       2018/2019          

         2017/2018       

       2016/2017    

  
ГРАФИК приравнителни изпити 8 клас
ГРАФИК приравнителни изпити 8 и 9 клас
Дневен режим за целодневната форма на организация за учебната 2018/2019 година
Седмична програма за II срок на учебната 2018/2019 година. 
Заповед за утвърждаване и График за провеждане на приемните изпити в СУ ДРЪСТЪР  за учебната 2018/2019 година
 ГРАФИК за провеждане на приравнителни изпити за оформяне на срочни оценки за I срок на VII клас
 График за класни и контролни за за II срок на учебната 2018/2019г.
График за провеждане на на консултации от учителите за II срок на учебната 2018/2019 година
График за за приемно време за II срок на учебната 2018/2019 година.
График за провеждане на занятията по спортна подготовка за II срок на учебната 2018/2019 година.
 Седмична програма за I срок на учебната 2018/2019 година.
 Дневен режим - целодневна форма за учебната 2018/2019 година
 Заповед за определяне дати за държавен изпит по практика за 2019 г.
График за провеждане на консултации от учителите, за I срок на учебната 2018/2019 г.
График за консултиране на ученици и родители от класните ръководители за 2018/2019 г.
График за приемно време на учителите , за I срок на учебната 2018/2019 г.
График за класни и контролни за за I срок на учебната 2018/2019г.
Седмична програма за I срок на учебната 2017/2018 година.
График за провеждане на консултации от учителите за I срок на учебната 2017/2018 година.
График за приемно време за I срок на учебната 2017/2018 година
График за провеждане на класни и контролни работи за I срок на учебната 2017/2018 година
Дневен режим за целодневната форма на организация за учебната 2017/2018 година
Седмична програма за II срок на учебната 2016/2017 година.
График за провеждане на класни и контролни работи за II срок на учебната 2016/2017 година
График за провеждане на консултации от учителите за II срок на учебната 2016/2017 година.
График за провеждане на занятията по спортна подготовка за II срок на учебната 2016/2017 година.
Заповед за провеждане на допълнителния час на класа за консултиране на родители и ученици през II срок на учебната 2016/2017 година.
Седмична програма за I срок на учебната 2016/2017 година.
Дневен режим на училището за учебната 2016/2017 година  
 График за провеждане на консултации от учителите за I срок на учебната 2016/2017 година.
График за провеждане на класни и контролни работи през I срок на учебната 2016/2017 година.
График за провеждане на занятията по спортна подготовка за I срок на учебната 2016/2017 година. 
Заповед за провеждане на допълнителния час на класа  за консултиране на родители и ученици през I срок на учебната 2016/2017 година. 
 
: