Посещения: 6857

Дневен режим за целодневната форма на организация за учебната 2018/2019 година

Седмична програма за II срок на учебната 2018/2019 година.

 ГРАФИК за провеждане на приравнителни изпити за оформяне на срочни оценки за I срок на VII клас

 График за класни и контролни за за II срок на учебната 2018/2019г.

График за провеждане на на консултации от учителите за II срок на учебната 2018/2019 година

График за за приемно време за II срок на учебната 2018/2019 година.

График за провеждане на занятията по спортна подготовка за II срок на учебната 2018/2019 година.

 Седмична програма за I срок на учебната 2018/2019 година.

 Дневен режим - целодневна форма за учебната 2018/2019 година

 Заповед за определяне дати за държавен изпит по практика за 2019 г.

АРХИВ

График за провеждане на консултации от учителите, за I срок на учебната 2018/2019 г.

График за консултиране на ученици и родители от класните ръководители за 2018/2019 г.

График за приемно време на учителите , за I срок на учебната 2018/2019 г.

График за класни и контролни за за I срок на учебната 2018/2019г.

Седмична програма за I срок на учебната 2017/2018 година.

График за провеждане на консултации от учителите за I срок на учебната 2017/2018 година.

График за приемно време за I срок на учебната 2017/2018 година

График за провеждане на класни и контролни работи за I срок на учебната 2017/2018 година

Дневен режим за целодневната форма на организация за учебната 2017/2018 година

Седмична програма за II срок на учебната 2016/2017 година.

График за провеждане на класни и контролни работи за II срок на учебната 2016/2017 година

График за провеждане на консултации от учителите за II срок на учебната 2016/2017 година.

График за провеждане на занятията по спортна подготовка за II срок на учебната 2016/2017 година.

Заповед за провеждане на допълнителния час на класа за консултиране на родители и ученици през II срок на учебната 2016/2017 година.

Седмична програма за I срок на учебната 2016/2017 година.

Дневен режим на училището за учебната 2016/2017 година 

График за провеждане на консултации от учителите за I срок на учебната 2016/2017 година.

График за провеждане на класни и контролни работи през I срок на учебната 2016/2017 година.

График за провеждане на занятията по спортна подготовка за I срок на учебната 2016/2017 година.

Заповед за провеждане на допълнителния час на класа  за консултиране на родители и ученици през I срок на учебната 2016/2017 година.