Рейтинг
УжаснаОтлична 

Инструктаж на учениците за движение като пешеходци през есенно-зимния период 

СТРАТЕГИЯ, ПРАВИЛНИЦИ И ГОДИШЕН ПЛАН   - 

 Стратегия за развитие на СУ "Дръстър" 2016-2020

 Годишен комплексен план в СУ "ДРЪСТЪР" за учебната 2019/2020 година 

Правилник за дейността на СУ "Дръстър" през учебната 2019/2020 година

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за здравословни и безопасни условия на труда 

Мерки за повишаване на качеството в СУ "ДРЪСТЪР" за учебната 2019/2020 година

 Етичен кодекс

 Етичен кодекс на училищната общност

 

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВЕ НА УЧИЛИЩНИ КОМИСИИ           

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден 2019/2020 година

Училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи за учебната 2019/2020 година  

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2019/2020 година  

Училищна програма за интеркултурно образование за учебната 2018/2019 година  

Училищна програма по екологично образование 2019/2020 година

Училищна програма по гражданско образование 2019/2020 година

План за работа на училищната комисия по БДП за учебната 2019/2020 година

Училищен план на действие в изпълнение на Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността за учебната 2019/2020 година  

План  за квалификационна дейност в СУ "ДРЪСТЪР" за учебната 2019-2020 година.

Правила за организиране и провеждане на вътрешно институционална квалификация в СУ "ДРЪСТЪР" за учебната 2019/2020 година.

 УЧЕБНИЦИ

 Списък на учебниците за 5 клас за учебната 2019-2020 год.

 Списък на учебниците за 6 клас за учебната 2019-2020 год.

 Списък на учебниците за 7 клас за учебната 2019-2020 год.

 Списък на учебниците за 8 клас за учебната 2019-2020 год.

 Списък на учебниците за 9 клас за учебната 2019-2020 год. 

 Списък на учебниците за 10 клас за учебната 2019-2020 год. 

 Списък на учебниците за 11 клас за учебната 2019-2020 год. 

 Списък на учебниците за 12 клас за учебната 2019-2020 год. 

 

БЛАНКИ

  Заявление до директора за освобождаване на ученик до 3 дни

 Заявление до директора за освобождаване на ученик до 7 дни

  Заявление до директора за прием на ученици в СУ "Дръстър" - Силистра 

  АРХИВ 

 

  

: