СТРАТЕГИЯ, ПРАВИЛНИЦИ И ГОДИШЕН ПЛАН

Стратегия за развитие на Общинско спортно училище "Дръстър" 2016-2020

  Правилник за дейността на Общинско спортно училище "Дръстър" през учебната 2016/2017 година

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за здравословни и безопасни условия на труда

Годишен план за учебната 2016/2017 година

План за квалификационна дейност за учебната 2016/2017 година

Правила за организиране и провеждане на вътрешноинституционална квалификация за учебната 2016/2017 година.

 

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВЕ НА УЧИЛИЩНИ КОМИСИИ

 Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи за учебната 2016/2017 година

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2016/2017 година

Мерки за повишаване на качеството на образованието за учебната 2016/2017 година

План за работа на училищната комисия по БДП за учебната 2016/2017 година

 

УЧЕБНИЦИ

Учебници за IX-XII клас и учебни помагала за VIII клас за учебната 2016/2017 година

 

БЛАНКИ

 Заявление до директора за освобождаване на ученик до 3 дни

Заявление до директора за освобождаване на ученик до 7 дни

 Заявление до директора за прием на ученици в ОСУ "Дръстър" - Силистра 

: