СТРАТЕГИЯ, ПРАВИЛНИЦИ И ГОДИШЕН ПЛАН   -                             документи архив 2016

Стратегия за развитие на Cпортно училище "Дръстър" 2016-2020

  Правилник за дейността на Cпортно училище "Дръстър" през учебната 2017/2018 година

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за здравословни и безопасни условия на труда

Годишен план за учебната 2017/2018 година

Мерки за повишаване на качеството в СУ "ДРЪСТЪР" за учебната 2017/2018 година


План за квалификационна дейност за учебната 2017-2018 година.

Правила за организиране и провеждане на вътрешноинституционална квалификация за учебната 2017/2018 година.

 Етичен кодекс

Етичен кодекс на училищната общност

 

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВЕ НА УЧИЛИЩНИ КОМИСИИ             документи архив 2016

 

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден 2017-2018 година

Училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи за учебната 2017/2018 година  

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2017/2018 година  

Училищна програма за интеркултурно образованието за учебната 2017/2018 година  

План за работа на училищната комисия по БДП за учебната 2017/2018 година

Училищна програма по екологично образование 2017-2018 година

Училищна програма по гражданско образование 2017-2018 година

 

УЧЕБНИЦИ

Учебници за 5 клас през учебната 2017-2018 учебна година

Учебници за 6 клас през учебната 2017-2018 учебна година

Учебници за 7 клас през учебната 2017-2018 учебна година

Учебници за 8 клас през учебната 2017-2018 учебна година

Учебници за 9 клас през учебната 2017-2018 учебна година

Учебници за 10 клас през учебната 2017-2018 учебна година

Учебници за 11 клас през учебната 2017-2018 учебна година

Учебници за 12 клас през учебната 2017-2018 учебна година

БЛАНКИ

 

 Заявление до директора за освобождаване на ученик до 3 дни

Заявление до директора за освобождаване на ученик до 7 дни

 Заявление до директора за прием на ученици в СУ "Дръстър" - Силистра 

: