План за квалификационна дейност 2019-2020 г. 
План за квалификационна дейност 2018-2019 г.

 

 

 

 

 

 

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“

Проект към Община Силистра „Младите за Силистра“-2019

Националната програма “Иновации в действие“, Модул 2 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации“


Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020:

Подкатегории

: